REGULAMIN TARGETSCREATORS.COM

SKLEP INTERNETOWY

§. 1. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego  dostępnego pod adresem https://targetscreators.com/proshop-3/
  2. Operatorem Sklepu Internetowego https://targetscreators.com/proshop-3/ jest firma TC PRO Krzysztof Waluś
   ul. Opolska 127/4, 52-013, Wrocław, Polska
   NIP:8811397627,
   Adres korespondencyjny: ul. Czartoryskiego 5/8, 51-125 Wrocław.-
  3. Ze Sklepem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skleptargetscreators@gmail.com oraz telefonu pod numerem +48 602 709 854.
  4. Operator Sklepu Internetowego  świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. Definicje

 1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego , o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.
 2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://targetscreators.com/proshop-3/.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego https://targetscreators.com/proshop-3/ w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”.
 3. Przedmiotem świadczenia jest odzież i sprzęt outdoorowy,taktyczny, strzelecki  będący w ofercie sklepu oraz usługi świadczone przez https://targetscreators.com/proshop-3/ a w szczególności szkolenia strzeleckie i taktyczne.
 4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna, dobrowolna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 6. Po wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia  można składać Zamówienia
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski i innych krajów świata.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  1. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  2. włączoną obsługę Java Script,
  3. włączoną obsługę plików Cookies,
  4. aktywny adres e-mail.
 2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§. 5. Sposób porozumiewania się z Konsumentem

 1. Siedziba Sprzedawcy mieści się we Wrocławiu, przy ul. Opolska 127/4, 52-013 Wrocław.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres skleptargetscreators@gmail.com a także telefonicznie pod numerem +48 602 709 854 w godz. od 8:00 do 17:00 w dni robocze.
 3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres damian@targetscreators.com – telefon do działu +48 602 709 854.
 4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie Kontakt.

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja zakupu jest bezpłatna i dobrowolna. .
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny .
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie:  imienia, nazwiska, danych adresowych, numeru telefonu, aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto a w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  2. działalność a jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
  5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
 10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 11. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody.
 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.

§. 7. Warunki sprzedaży

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego https://targetscreators.com/proshop-3/.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://targetscreators.com/proshop-3/ są: Sprzedawca oraz Klient.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym.
 4. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  1. podać dane, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz
  2. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 5. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 7. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
 9. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 2 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,
  6. kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 12. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 13. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedawcę w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 14. Sprzedawca realizuje także dowolne zamówienia indywidualne. Wszystkie zmiany, przeróbki, modyfikacje muszą być wcześniej uzgodnione i zaakceptowane drogą mailową na adres skleptargetscreators@gmail.com. Każde takie zamówienie wyceniane jest indywidualnie. Przy zamówieniach konieczna jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia. Minimalny czas realizacji zamówienia indywidualnego wynosi 14 dni.
 15. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu https://targetscreators.com/proshop-3/ podawane są w polskich złotych (PLN),  i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
 16. W przypadku towarów występujących w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W przypadkach takich towarów, ostateczne ceny konkretnych opcji są jednoznacznie wyszczególnione i widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 2. Przewidywany czas realizacji zamówienia, w zależności od dostępności danych towarów w magazynie, wynosi od 1 dnia roboczego do 1 miesiąca. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską.
 4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu). Dodatkowe informacje o koszcie dostawy dostępne są na stronie: Koszty dostawy
 5. Przy wpłacie na rachunek bankowy, koszty transportu pokrywa Sprzedawca.
 6. Zamówienia indywidualne Sklep realizuje w terminie co najmniej 14 dni licząc od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony towar, po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich zmian oraz zaakceptowaniu ich wyceny drogą mailową. Każde zamówienie indywidualne wyceniane jest indywidualnie przez Sprzedawcę. Wszelka korespondencja w tym zakresie dokonywana jest za pośrednictwem adresu e-mail Sprzedawcy, tj. skleptargetscreators.com.
 7. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy.
 8. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 9. Sklep https://targetscreators.com/proshop-3/ wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.
 10. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży.
 11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 12. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Sposób i termin zapłat

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy,
  2. za pośrednictwem serwisu PayPal lub Dotpay,
  3. kartą kredytową za pomocą serwisu Dotpay,
  4. przy odbiorze, czyli za pobraniem,
  5. gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a – c, termin zapłaty wnosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru.
 3. Dane do przelewu – nr konta:
 4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.
 5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 6. W sprawie płatności Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą mailowo na adres: skleptargetscreators.com bądź telefonicznie pod numerem +48 602 709 854, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres skleptargetscreators.com,
  2. w formie pisemnej, na adres: ul. Czartoryskiego 5/8, 51-125, Wrocław.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem
  dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§. 11. Prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy https://targetscreators.com/proshop-3/ l oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 12. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów płatności.
 3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów targetscreators.com. Zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie, zgodnie z ust. 8 i 9.
 4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego targetscreators.com, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 7. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres
  skleptargetscreators.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.
  Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 13. Reklamacje i gwarancja

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia,
  3. opis niezgodności towaru z umową,
  4. datę zakupu,
  5. protokół szkody,
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru.
 3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem:
  skleptargetscreators@gmail.com bądź telefonicznie pod numerem 602709854, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.
 6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 7. Towary oferowane w sklepie https://targetscreators.com/proshop-3/ są fabrycznie nowe. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 8. Na oferowane w naszym sklepie internetowym produkty udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 9. Wybrane produkty objęte są gwarancją producenta, w tym gwarancją dożywotnią, w takich wypadkach informacje oraz warunki gwarancji zawarte są na etykiecie lub karcie produktu.
 10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 11. Warunkiem przyjęcia towaru do reklamacji jest podbita karta gwarancyjna lub dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), lub potwierdzenie płatności poprzez serwis internetowy DOTPAY

§. 14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 09.08.2020r.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

REGULAMIN TARGETSCREATORS.COM

SZKOLENIA

Organizator:

Targets Creators Damian Matkowski

Białowieska 121/6

54-234 Wrocław

NIP: 8811400111

WARUNKI OGÓLNE SZKOLENIA:

 1. W szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie.
 2. Przystępując do szkolenia, uczestnik oznajmia, że nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w szkoleniu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do wpisania się do rejestru pobytu na strzelnicy oraz podpisania regulaminu szkoleń przed rozpoczęciem szkolenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI / ZWROTU PIENIĘDZY / REKLAMACJE:

1. Zakup szkolenia na stronie internetowej Targets Crators lub fizycznie, osobiście przed zajęciami wiąże się z zapoznaniem oraz akceptacją tegoż regulaminu.
2. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wniesienia opłaty za uczestnictwo w terminie oraz wysokości określonej na podstronie wybranego szkolenia, lub opłaty określonej na miejscu szkolenia przed jego rozpoczęciem.
3. W przypadku braku własnej broni oraz amunicji, uczestnik proszony jest o kontakt oraz zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty za udostępnienie broni i amunicji. Wysokość opłaty oraz sposób jej wniesienia określony jest na podstawie zużycia amunicji oraz na podstawie cennika strzelnicy. Opłata strzelnicowa dokonywana jest na miejscu osobiście.
4. W przypadku zgłoszenia braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu jest możliwość uzyskania zwrotu części wpłaty, natomiast z powodu ograniczenia ilości osób biorących udział w szkoleniu oraz poniesionych kosztów przez organizatora, zwrot części kosztów przedstawia się następująco:
– 14 dni przed jego rozpoczęciem, przysługuje zwrot 75% wpłaty (możliwość zmiany terminu szkolenia),
– 14-5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przysługuje zwrot 50% wpłaty.
– 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, nie udzielamy żadnych rekompensat.
5. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w związku z brakiem wymaganej liczby osób, organizator ma obowiązek zmienić termin szkolenia bądź zwrócić koszty.
6.Reklamacje przyjmowane są po adresem mailowym: damianmatkowskitc@gmail.com lub na adres Targets Creators Damian Matkowski, ul. Szybowcowa 14/35, 54-130 Wrocław.

Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty doręczenia.

WARUNKI PŁATNOŚCI / ZWROTU PIENIĘDZY / REKLAMACJE:

1. Zakup szkolenia na stronie internetowej Targets Crators lub fizycznie, osobiście przed zajęciami wiąże się z zapoznaniem oraz akceptacją tegoż regulaminu.
2. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wniesienia opłaty za uczestnictwo w terminie oraz wysokości określonej na podstronie wybranego szkolenia, lub opłaty określonej na miejscu szkolenia przed jego rozpoczęciem.
3. W przypadku braku własnej broni oraz amunicji, uczestnik proszony jest o kontakt oraz zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej opłaty za udostępnienie broni i amunicji. Wysokość opłaty oraz sposób jej wniesienia określony jest na podstawie zużycia amunicji oraz na podstawie cennika strzelnicy. Opłata strzelnicowa dokonywana jest na miejscu osobiście.
4. W przypadku zgłoszenia braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu jest możliwość uzyskania zwrotu części wpłaty, natomiast z powodu ograniczenia ilości osób biorących udział w szkoleniu oraz poniesionych kosztów przez organizatora, zwrot części kosztów przedstawia się następująco:
– 14 dni przed jego rozpoczęciem, przysługuje zwrot 75% wpłaty (możliwość zmiany terminu szkolenia),
– 14-5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przysługuje zwrot 50% wpłaty.
– 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, nie udzielamy żadnych rekompensat.
5. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia zajęć w związku z brakiem wymaganej liczby osób, organizator ma obowiązek zmienić termin szkolenia bądź zwrócić koszty.
6.Reklamacje przyjmowane są po adresem mailowym: damianmatkowskitc@gmail.com lub na adres Targets Creators Damian Matkowski, ul. Szybowcowa 14/35, 54-130 Wrocław.

Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni od daty doręczenia.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DO SZKOLEŃ:

1. Podczas treningów z bronią palną, Uczestnik musi bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora lub osoby prowadzącej strzelanie, pod rygorem usunięcia ze
szkolenia.
2. Uczestnik biorący udział w szkoleniu nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, pod rygorem usunięcia ze szkolenia.
3. Zabrania się noszenia oraz przemieszczania załadowanej broni w trakcie szkolenia poza stanowiskiem strzeleckim, chyba że instruktor prowadzący postanowi inaczej.
4. Zabrania się operowania bronią palną poza miejscami do tego wyznaczonymi przez instruktora lub osobę prowadzącą strzelanie.
5. Zabrania się dotykania cudzej broni lub amunicji bez zgody jej właściciela.
6. Podczas strzelania z broni palnej, każdy Uczestnik przebywający na strzelnicy, zobowiązany jest do noszenia okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.
7. Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz regulaminem szkoleń Targets Creators, pod rygorem usunięcia ze szkolenia.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zniszczone lub pozostawione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.
9. Zabrania się kierowania broni w stronę inną niż kulochwyt główny strzelnicy, w szczególności zabrania się kierowania broni w kierunku ludzi, zwierząt lub cudzej własności.
10. Broń używana na szkoleniach musi być sprawna. Zabrania się używania uszkodzonej lub przerobionej broni i amunicji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Targets Creators z siedzibą ul. Szybowcowa 14/35, 54-130 Wrocław
Jeśli masz pytania dot. przetwarzania Twoich danych osobowych w Targets Creators, możesz się skontaktować z przedstawicielem – adres email: damian@targetscreators.com,
tel. kom.509 425 475
Posiadamy twoje dane ponieważ wpisujesz się w książce/rejestrze pobytu na strzelnicy.
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności za pomocą urządzeń do płatności bezgotówkowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie ze szkoleń, kontakt z nami, oraz wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących działalności i obowiązków osób prowadzących strzelanie. Dodatkwo umożliwić Ci jw. dokonanie płatności za usługi, prowadzić działania marketingu bezpośredniego i korespondencyjnego, w tym związane z organizacją kursów i szkoleń.
Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania
systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania
obowiązków prawnych.
Targets Creators obowiązkowo przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy tewymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów kontrolnych i informacyjnych dla organów państwowych i samorządowych.
Pnadto dane, takie jak rejestracja obrazu, w tym twojego wizerunku, Targets Creators przetwarza w celach zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia (środek dydatykyczny), zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas szkolenia oraz
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń naszych klientów.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem prawnym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, prawa podatkowego lub rachunkowego (rozliczenia płatności).
Natomiast takie dane jak numer telefonu oraz adres e-mail przetwarzamy w celach promocyjnych i informacyjnych. Podawanie ich jest dobrowolne i w każdej chwili możesz zażądać od nas usunięcia tych danych z naszych zbiorów danych.
Jeśli nie podasz nam wymaganych prawem informacji o sobie, nie będziemy mogli udostępnić ci naszych usług.
Możesz żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (poza danymi wymaganymi prawem), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których
zostały zebrane przez Targets Creators
– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa;
– dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Targets Creators sprawdzić prawidłowość Twoich danych;
– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
– Twoje dane nie są już potrzebne Targets Creators ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
– wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Targets Creators do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Targets Creators co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę lub obowiązek prawny, w tym na żądanie
podmiotów uprawnionych przepisami prawa, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych
serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.
Twój wizerunek zarejestrowany przez nasze urządzenia rejestracji obrazu nie są nikomu udostępnianie, poza sytuacjami związanymi z popełnieniem przestępstwa lub wyrządzenia szkody.Wtedy Twój wizerunek może być udostępniony i przekazany organom państwowym takim jak Policja lub inne służby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych i karnych i tylko na ich wniosek.
Targets Creators przechowuje Twoje dane osobowe przez czas wymagany prawem. Dane marketingowe przetwarzamy i przechowujemy do czasu, aż poinformujesz nas o cofnięciu zgody. Przechowujemy Twoje dane także dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Przechowujemy dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Warunki bezpieczeństwa do strzelania:

Istnieje pięć zasadniczych zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, które działają w każdych warunkach, każdej strzelnicy i ze strzelcem na każdym poziomie umiejętności. Prawidłowe, bezpieczne posługiwanie się bronią jest ciągłym procesem myślowym i adoptowaniem się do sytuacji.

1. Zawsze znaj status swojej broni
2. Zarządzaj wylotem lufy
3. Dyscyplina języka spustowego
4. Pozytywna identyfikacja
5. Orientacja w otoczeniu (teren,grupa)

1. Zawsze znaj status swojej broni
Jeżeli bierzesz swoją broń do ręki traktuj ją, jakby była gotowa do strzału.
W każdym momencie musisz być świadomy czy Twoja broń jest bądź nie jest gotowa do strzału. Znajomość statusu broni to proces ciągły, bez znaczenia czy masz ją w rękach, w kaburze czy w futerale. Odpowiedz sobie na pytania:
– Broń jest załadowana/ rozładowana?
– Nabój jest w komorze?
– Magazynek jest podpięty? Jak tak, to z amunicją czy pusty?
– Twoje oświetlenie działa? Sprawdziłeś to?
– Celownik działa? Dostosowałeś jego jasność do warunków?
– Celownik na broni jest przystrzelany? Na pewno? Zrobiłeś kontrolne “zerowanie”?
Jeżeli chcesz aby była gotowa do strzału musisz wykonać niezbędne czynności wzrokowe i fizyczne aby broń do tego przygotować. Jeżeli sytuacja tego wymaga i potrzebujesz rozładować broń wykonujesz ciąg zawsze tych samych czynności wzrokowych i fizycznych zgodnych z procedurami, które pozwalają osiągnąć oczekiwany status broni, oczywiście przestrzegając warunków bezpieczeństwa.

2. Zarządzaj wylotem swojej lufy
Tylko jedno miejsce na broni jest niebezpieczne i zabija. Jest to jest wylot lufy.
Musimy kontrolować aby wylot lufy był zawsze skierowany w bezpieczną strefę. Bezpieczna strefa są to wszystkie miejsca, które podczas niekontrolowanego wystrzału broni nie spowodują zranienia, śmierci ani uszkodzenia czegokolwiek.
Bezpieczny kierunek musi być osiągany ciągłym, świadomym procesem myślowym. Wylot lufy możesz kierować do celu, do którego masz uzasadniony zamiar prowadzenia ognia.

3. Dyscyplina języka spustowego
Palec powinien znajdować się nad osłoną języka spustowego, poniżej ruchomego zamka, tak aby nie był widoczny z przeciwnej strony broni. Jeżeli masz pozytywną identyfikację i jesteś pewny, że oddasz strzał, wtedy i tylko wtedy po odbezpieczeniu broni możesz położyć palec na języku spustowym. W innych przypadkach palec zawsze znajduje się z dala od języka spustowego ale w ciągłej gotowości do przemieszczenia i oddania kolejnych sekwencji strzałów.

4. Pozytywna identyfikacja
Dla strzelców strzelających na obiektach strzelnoczych pozytywną identyfikacją będzie określenie przez prowadzącego, regulamin strzelania/zawodów czy warunków strzelania do jakich celi strzelamy a do jakich nie. Na treningach z bronią zawsze określamy strzelającym co jest dla nich pozytywną identyfikacją czy to rodzaj tarczy czy komenda instruktora ale zawsze strzelec musi być świadomy kiedy może położyć palec na języku spustowym i oddać strzał. Pozytywna identyfikacja celi w procesie ciągłym przez strzleca oraz strzelanie tylko i wyłącznie do nich, to obowiązek każdego strzelca, a ich łamanie to ewidentne naruszanie warunków bezpieczeństwa.

5. Orientacja w otoczeniu
To inaczej orientacja w terenie i grupie. Teren to miejsce w którym strzelamy
np. strzelnica, ale również to inne miejsca i obiekty sąsiadujące np. pozostałe osie strzeleckie, obiekty strzelnicze, okoliczny sprzęt, drogi dojścia i dojazdu, wały, itp.
W terenie musimy orientować się w skali mikro, czyli nasz rejon strzelecki, jak
i w skali makro czyli co znajduje się przy jego granicach a nawet kilka kilometrów dalej np. najbliższe zabudowania, miejscowości, scieżki piesze i rowerowe, czy najbliższy szpital. Co do pojęcia grupy należy orientować się w swoim położeniu
w stosunku do innych osób strzelających oraz osób postronnych. Celem posiadania pełnej orientacji w otoczeniu musisz zatem utrzymywać ciągłą świadomość sytuacji w której się znajdujesz, we wszystkich kierunkach twojego otoczenia. Jest to proces ciągły, który pozwala ci na stałą świadomość miejsca w którym się znajdujesz, kierunków strzelania, zagrożenia, kolegów, postronnych ludzi.
Każdy strzelający ma prawo i zarazem obowiązek przerwać strzelanie jeżeli uważa, że coś może zagrozić życiu lub zdrowiu Jego lub innych osób.

Dla instruktora:
Przed strzelaniem należy określić szkolonym:
– w jaki sposób ładujemy i rozładowujemy broń a także w którym miejscu i w jakim momencie i na jaką komendę
– w jaki sposób przenosimy amunicję, magazynki i jakie czynności wykonujemy
w przypadku jeżeli musimy odłożyć broń.
– miejsce i kierunek gdzie szkoleni mogą przygotowywać się do strzelania, wykonywać trening bezstrzałowy.
Kluczowym jest określenie sytuacji awaryjnych jak np. zbudowanie świadomości strzelającym co mają robić w przypadku jeżeli instruktor zostanie ranny lub umrze, zginie czy straci przytomność. Gdzie się udać, kogo powiadomić i jak to zrobić. Pomimo własnego zabezpieczenia medycznego należy się zorientować czy pośród strzelających są osoby z umiejętnościami medycznymi, ewentualnie przygotować szkolonych pod kątem udzielania pierwszej pomocy.